provozní Řád

5Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k areálu E-KARTS Zlín.
Každý návštěvník je povinen seznámit se se zásadami provozního řádu před vstupem do provozovny motokárové půjčovny E-KARTS Zlín. Dále je každý návštěvník povinen dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků a dodržovat pravidla slušného chování.

Vstupem každý návštěvník souhlasí a zavazuje se respektovat a dodržovat provozní a bezpečnostní pokyny stanovené tímto provozním řádem.

Vstupem do E-KARTS Zlín každý návštěvník bere na vědomí, že prostory dráhy i baru jsou sledovány kamerovým systémem.
Každý jezdec s elektro-motokárou se účastní jízdy na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci nebo pověřená osoba starší 18-ti let.

Provozovatel neručí za žádné škody nebo újmy na zdraví či majetku návštěvníka, které si způsobí návštěvník svým jednáním.
Provozovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody od zákazníka při jakémkoli poškození, či ztrátě zapůjčené věc či vybavení prostor v E-KARTS Zlín.

Provozovatel neručí za odložené věci, ušpinění či poškození oděvu jezdce v souvislosti s provozem elektro-motokáry. Každý návštěvník musí své oblečení přizpůsobit tomuto sportu.

Výměna motokáry pro pokračování jízdy, nebo vrácení poměrné části peněz, je možná jen v případě závady jednoznačně nezaviněné návštěvníkem nebo jeho spolujezdci.

Pokud návštěvník neuposlechne pokynů obsluhy, poruší provozní řád nebo svým chováním bude ohrožovat ostatní účastníky aktivity okolo elektro-motokár, bude jeho jízda okamžitě ukončena bez nároku na vrácení peněz. V případě, kdy bude takový návštěvník z jízdy vyloučen, nebo celý závod zastaven, nese tento návštěvník veškerou odpovědnost za vzniklou situaci a zodpovídá za finanční náhrady a škody z jeho jednání plynoucí.

Tento provozní řád elektro-motokár je platný dnem jeho vydání a účinný dnem jeho zveřejnění.

Vstup

2.1 Návštěvník je povinen na požádání pracovníků areálu E-KARTS Zlín, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečností služby, nebo Police ČR, se prokázat i opakovaně platnou registrací jezdce E-KARTS Zlín nebo obdobným dokladem. Provozovatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu legitimoval. Údaje takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení provozního řádu.

2.2 Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s tímto provozním řádem a právními předpisy. Rovněž bude odepřen vstup každé osobě, která neuposlechne pokynů pracovníků areálu E-KARTS Zlín, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR nebo Vojenské policie, nebo osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

2.3 Provozovatel může odmítnout kterémukoli návštěvníkovi prodat jakoukoli službu či vydat registraci jezdce E-KARTS Zlín, a to i bez udání důvodů.

2.4 Každá osoba vstupující do areálu E-KARTS Zlín souhlasí s tím, aby ze strany ostrahy nebo Policie ČR byla případně provedena osobní kontrola jeho osoby, včetně kontroly jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu.

2.5 Provozovatel nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněny prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro návštěvníky. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

2.6 Do prostoru areálu E-KARTS Zlín je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí majetku a osob pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu E-KARTS Zlín je oprávněn rozhodovat provozovatel.

2.7 Z důvodu zvýšení ochrany majetku má pracovník ostrahy v odůvodněných případech oprávnění kontrolovat a ověřovat původ věcí odnášených či vyvážených z areálu E-KARTS Zlín.

Povinnosti návštěvníků

3.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu E-KARTS Zlín tak, aby svým chováním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení nebo majetku umístěného v něm. Dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval nebo neobtěžoval jiné osoby.

3.2 Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pracovníků e-kartzlin.cz, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Záchranné zdravotnické služby popř. dalších oprávněných osob.

3.3 Při pobytu v areálu E-KARTS Zlín může návštěvník odložit své osobní věci do prostor k tomu určených, avšak provozovatel za odložené věci neručí. Provozovatel neručí ani za ztrátu jinde odložených věcí.

3.4 Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

3.5 Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů a záchranné služby.

3.6 Děti se v areálu E-KARTS Zlín smí pohybovat vždy jen v doprovodu dospělé osoby, je zakázáno jejich volné pobíhání po kterékoli části areálu, zejména po závodní trati či její bezprostřední blízkosti.

3.7 Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v E-KARTS Zlín respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru areálu E-KARTS Zlín, i bez předchozího napomenutí, okamžitě vyveden.

Zákazy

4.1 Je zakázáno vpouštět do prostoru areálu E-KARTS Zlín jakákoliv zvířata.

4.2 Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru areálu E-KARTS Zlín zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) skleněné láhve, poháry, plechové konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) ohňostroje, rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících zařízení,
f) tyče pro vlajky či transparenty,
g) nástroje způsobující nadměrný hluk,
h) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
i) laserová ukazovátka.

4.3 Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) vstupovat, lézt či přelézat na bariéry trati, označené prostory se zákazem vstupu zejména zábrany, osvětlovací zařízení, sloupy,
c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky,
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na závodní trať či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení areálu E-KARTS Zlín, znečišťovat areál odpadky, odhazovat odpadky jinam než do odpadkového koše,
g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavbu a vybavení E-KARTS Zlín,
h) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál E-KARTS Zlín jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
i) překrývat reklamní panely umístěné v areálu E-KARTS Zlín,
j) v celém prostoru areálu E-KARTS Zlín kouřit,
k) vnášet do areálu zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně,
l) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci.
m) vstupovat, přecházet nebo přebíhat přes závodní trať,
n) vyjma prostoru baru je přísně zakázáno kterékoli osobě pohybující se v areálu E-KARTS Zlín používat skleněné nádobí a skleněné předměty.
o) Fotografování anebo natáčení či pořizování audio záznamu pro profesionální či novinářské účely. Toto je možné pouze po předchozím povolení provozovatele E-KARTS Zlín.

Bezpečnost

5.1 Z bezpečnostního hlediska je před, během a po ukončení jízdy povinné:

a) používat ochrannou přilbu, která musí být zapnutá, ochranný průzor helmy musí být uzavřen, hygienickou kuklu, sportovní obuv, dlouhé kalhoty, oděv s dlouhými rukávy. Přilba se zapůjčuje povinně u provozovatele E-KARTS Zlín zdarma. Hygienickou kuklu je možno použít svoji, anebo je možno kuklu zakoupit v baru,
b) nepřeceňovat své jezdecké schopnosti, zvolit takovou rychlost, při které je jezdec elektro-motokáru schopen bezpečně ovládat, vždy brzdit včas a dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních elektro-motokár a od bariér vytyčujících závodní trať,
c) zabránit kolizi, při které by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého, ostatních účastníků anebo vybavení závodní trati a ostatních zařízení E-KARTS Zlín,
d) uvolnit dráhu rychleji jedoucímu jezdci k bezpečnému předjetí,
e) na pokyn obsluhy přerušit nebo ukončit jízdu a mírnou rychlostí vyjet mimo dráhu na vyznačený prostor pro zastavení či do depa,
f) z elektro-motokáry během jízdy vystupovat pouze a jen na přímý pokyn obsluhy depa E-KARTS Zlín a dbát zvýšené opatrnosti,
g) v případě přetočení elektro-motokáry do protisměru se jezdec musí před otáčením do správného směru přesvědčit, zda je dráha volná a je zcela bezpečné se nasměrovat do řádného směru jízdy po závodní trati
h) nastupovat a vystupovat z motokáry výhradně v prostorách depa dle pokynů obsluhy,
ch) vyjíždět a přijíždět do depa sníženou rychlostí, s maximální obezřetností a bezpečně, dle instrukcí obsluhy depa, výstražných majáčků, semaforů anebo signalizačních vlajek,
i) před jízdou seznámit se způsobem obsluhy elektro-motokáry a započetím jízdy souhlasí jezdec s tím, že byl řádně obeznámen s bezpečností na závodní trati, obsluhou elektro-motokáry a možnými riziky. Pokud jezdec nesouhlasí s podmínkami tohoto provozního řádu, není oprávněn jízdu na elektro-motokáře začít.
j) jet v první části jízdy po závodní trati volným tempem, seznámit se plně s jízdními vlastnostmi elektro-motokáry a také s vedením a profilem závodní trati,
k) dávat pozor aby nedošlo ke zranění od nekrytých částí elektro-motokáry,
l) řádně pečovat o zapůjčený stroj a jiné zapůjčené věci a dbát o to, aby nebyly tyto věci nadměrně poškozeny,
m) v případě poruchy je jezdec povinen pokud je to bezpečné a možné, zajet do depa a to na pokyn obsluhy depa, anebo odstavit elektro-motokáru mimo závodní trať na místech k tomu určených, také zvednutou rukou a máváním upozornit obsluhu depa na závadu a vyčkat příchodu a pokynům obsluhy.

5.2 Z bezpečnostního hlediska je zakázáno:

a) narážet do jiného jezdce, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat, kličkovat, měnit prudce stopu, vybržďovat jiné jezdce, narážet do mantinelů
b) jezdit v protisměru, jezdit mimo vyznačenou závodní trať, která je vymezena bílo-modrými bariérami a pneumatikami
c) pouštět během jízdy volant, či jej držet pouze jednou rukou,
d) mávat rukama anebo nohama,
e) šlapat na oba pedály současně,
f) užívat alkoholické či jiné omamné látky před jízdou a během ní,
g) vstupovat do depa s nápoji a jídlem,
h) jezdit s jakýmkoliv předmětem v ústech a kapsách,
i) jezdit v příliš volném oblečení, jezdit s rozpuštěnými vlasy (dlouhé vlasy dosahující ve volném stavu mimo ochrannou přilbu musí být bezpečně zajištěny pod ochrannou přilbou), jezdit s šálou, šátkem, kabelkou, ledvinkou a přívěsky,
j) jezdit lidem se závažnými zdravotními problémy, které vylučují jízdu po závodní trati, které mimo jiné způsobuje nával adrenalinu a zvýšenou zátěž organismu jak fyzickou, tak psychickou (psychické poruchy, epilepsie, srdeční onemocnění, zvýšení či snížený tlak, oční vady, pooperační stavy a jiné.),
k) jezdit lidem užívajících léky, zakazující řízení vozidel,
l) upravovat, opravovat, seřizovat motokáry bez dozoru či svolení obsluhy depa,
m) vyhazovat za jízdy jakékoliv předměty nebo jinak znečišťovat dráhu,
n) vstupovat do závodní dráhy v jakémkoliv místě mimo vyhrazenou část depa,
o) osobě, která je mladší 6 let anebo má méně než 135 centimetrů tělesné výšky je jízda v elektro-motokáře zakázána,
p) osobě, která má tělesnou hmotnost větší než 120 kilogramů je jízda v elektro-motokáře zakázána

Semafor
ČERVENÁ
– před jízdou: STŮJ! Na dráhu nesmí žádné vozidlo.
– během jízdy: KONEC JÍZDY! Pomalou jízdou zajet do depa.
ZHASNUTÝ SEMAFOR – START!

Vlajky
ŽLUTÁ – PŘEKÁŽKA NA TRATI! – Je možné pokračovat se zvýšenou opatrností.
ČERVENÁ – KONEC JÍZDY! – Pomalou jízdou zajet do depa.
ČERNOBÍLÁ ŠACHOVNICOVÁ – CÍL! – Konec jízdy.
ČERNÁ – VYLOUČENÍ JEZDCE Z TRATI PRO NEBEZPEČNOU JÍZDU! – Je nutné okamžitě zastavit a vyčkat příchodu obsluhy
MODRÁ – UMOŽNI PŘEDJETÍ VOZIDLA ZA TEBOU! – Zpomal, nechej předjet rychlejší vozidla a pak pokračuj v jízdě.

Prodej a reklama

6.1 Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, předmětů, jakož i skladování předmětů uvnitř E-KARTS Zlín je zakázáno. Povoleno může být jen s výslovným písemným souhlasem provozovatele E-KARTS Zlín.
Jednání proti předpisům

7.1 Osoby, které poruší ustanovení tohoto provozního řádu, mohou být i bez předchozího napomenutí a bez náhrady neprodleně vyvedeny z E-KARTS Zlín a postiženy zákazem vstupu do areálu na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být podáno trestní oznámení.

7.2 Provozovatel E-KARTS Zlín je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení, zničí nebo ztratí majetek E-KARTS Zlín náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč v maximální výši 50.000,- Kč dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků. Dotyčnému porušiteli zákazu hrozí sankční postih, a to buďto v podobě peněžní pokuty, úhrady škod, nebo okamžitému ukončení akce, nebo ke kombinaci sankcí.

Dohled a dozor

8.1 Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, dodržováním tohoto provozního řádu a souvisejících právních předpisů přísluší:
pracovníkům E-KARTS Zlín
Policii ČR

Odpovědnost za škody

9.1 Vstup a užívání E-KARTS Zlín uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

9.2 Provozovatel E-KARTS Zlín odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

9.3 Škody na zdraví a majetku, které mu byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním zaměstnanců a osob v obdobném poměru je návštěvník povinen neprodleně, t.j. do 5-ti minut oznámit osobám podle článku 12.1 tohoto provozního řádu.

9.4 Náhrada škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů.

9.5 Návštěvníkům, kteří ustanovení provozního řádu poruší, může být vstup do areálu E-KARTS Zlín trvale zakázán.

Reklamace

Zákazník je při zjištění nedostatku na poskytovaném zboží či službě povinen bezodkladně informovat obsluhu baru či servisního technika motokár. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.